top of page

Ինչպես Դուք Կարող Եք Նվիրատվություն Անել Եւ Օգնել Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցուն

Ամեն մի նվիրատվություն որքան մեծ կամ փոքր է, աննկատ անցնի։

Անձամբ

Come at any time to the Church and show your support through your generous donations.

Առցանց

Ձեր առատաձեռն նվիրատվություններն այժմ ընդունվում են PayPal- ի միջոցով: Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր մեծահոգության համար:

PayPal-Donate-Button-Transparent.png
Be Inspired
bottom of page